Volba povolání

Volba povolání je stěžejním tématem předmětu Pracovní výchova v 9. ročníku.

Tuto oblast má ve škole na starosti výchovná a kariérová poradkyně Mgr. Kateřina Nováková

(e-mail: katerina.novakova@zssazava.cz, konzultační hodiny - ve školním roce 2022/2023 - středa 14:30 - 15:30 nejlépe po dohodě, případně jindy po dohodě).

Náplň práce kariérové poradkyně:

 • Nabízíme poradenskou činnost a konzultace pro žáky a jejich rodiče při volbě dalšího studia žáků. A to pro žáky (a rodiče žáků) 9. ročníku a 5. ročníků. V případě zájmu i pro žáky dalších ročníků - tedy 8. popř. 7.r.

 • Poradenská činnost také zahrnuje pomoc při vyhledávání zdrojů informací k volbě střední školy či učiliště.

 • Spolupracujeme s Pedagogicko psychologickou poradnou v Benešově v případě žáků se speciálními potřebami.

 • Každoročně pořádáme ve spolupráci s Úřadem práce v Benešově projektové dny, a také besedy s dalšími profesionálními kariérovými poradci.

 • Shromažďujeme nabídky a další informace o studiu na maturitních středních školách a učilištích, gymnáziích, víceletých gymnázií a seznamuje s nimi žáky.

 • Informujeme rodiče i žáky o Dnech otevřených dveří na středních školách a učilištích.

 • Informujeme o průběhu přijímacího řízení.

 • Vydáváme a potvrzujeme přihlášky na SŠ, pomáháme s jejich správným vyplněním.

 • Zajišťujeme předání zápisových lístku na SŠ vycházejícím žákům.

 • Poskytujeme rodičům a žákům informace k odvolacímu řízení, k druhému kolu přijímacího řízení, apod.

 • Začátkem listopadu proběhne schůzka s rodiči, ohledně podrobných informací k průběhu přijímacího řízení - termín upřesníme, pošlu mailem.

Kde najít informace a pomoc při rozhodování?

Důležité stránky:

 • www.infoabsolvent.cz – nejvyužívanější stránka při rozhodování o volbě SŠ (některé informace zatím nejsou aktualizované pro rok 22/23, můžete se ale podle nich prozatím orientačně řídit, změna bude pouze v čísle školního roku)

 • www.atlasskolstvi.cz – veškeré informace o přijímacím řízení, seznam prezentačních výstav středních škol

 • www.seznamskol.eu

 • www.nsp.cz - Národní soustava povolání: Katalog povolání - jaká povolání vůbec existují?


MPSV - Úřad práce ČR – jeho součástí je IPS (Informační a poradenské středisko) pro pomoc žákům i jejich rodičům při volbě dalšího studia, volbě škol, profitesty

Informace o přijímacím řízení

POZOR - ZÁJEMCI O ŠKOLY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU, tedy obory Umění a užité umění, Sportovní gymnázia a Konzervatoře - přihlášky musí být podané do 30. listopadu 2022

Bude aktualizováno - Chci na školu s talentovou zkouškou


Ministerstvo školství

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Cermat

https://prijimacky.cermat.cz/