Volba povolání

Volba povolání je stěžejním tématem předmětu Pracovní výchova v 8. a 9. ročníku.

Tuto oblast má ve škole na starosti výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Nováková (konzultační hodiny ve středu od 14:45, nejlépe po telefonické domluvě).

Volba povolání – Kde najít informace?

 • webové stránky:
 • Úřad práce ČR, MPSV
 • Dny otevřených dveří (DOD) v jednotlivých školách – viz Atlas školství (bude rozdán na informační schůzce)
 • Burza škol Benešov Karlov – termín ještě není určen, cca v půlce listopadu
 • Schola Pragensis – přehlídka a nabídka pražských středních škol – termín ještě není určen, cca v půlce listopadu
 • Profi testy - Pedagogicko psychologická poradna Benešov, cervova@pppsk.cz, phavelkova@pppsk.cz

Přijímací řízení

Zdroje informací

Přihláška a její náležitosti

 • Uchazeč podává přihlášku na střední škole řediteli střední školy do 1. 3. 2019. V případě oborů s talentovou zkouškou do 30.11. 2018.
 • Žáci mohou podávat pro první kolo přijímacího řízení 2 přihlášky (na dvě různé školy nebo na dva různé obory v rámci jedné školy).
 • Žák 5. a 7. ročníku si může podat 2 přihlášky na dvě víceletá gymnázia.
 • Pokud uchazeč podává dvě přihlášky, uvede na každé přihlášce také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Školy uvádí na obou přihláškách ve stejném pořadí.
 • Podáním přihlášky do oboru s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku(ky) ke vzdělávání v oboru bez talentové zkoušky.
 • Škola (základní) vytiskne přihlášku se známkami, uchazeč ji vyplní, odevzdá výchovné poradkyni do 15.2.2018, ředitelka školy (základní) přihlášku podepíše. Uchazeč poté podá přihlášku přímo řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2018.
 • Pro školy s talentovou zkouškou - výchovné poradkyni do 15. 11. 2017 a řediteli příslušné školy do 30. 11. 2017.
 • Jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním postižením, pak zákonný zástupce kontaktuje školu, do které se uchazeč hlásí, a informuje se o požadovaných přílohách k přihlášce (buď poslední doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení nebo nové vyšetření).

Pozvánka k přijímací zkoušce

Pozvánku ke konání jednotné zkoušky nebo talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení zašle ředitel školy uchazeči nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky obsahuje zejména informace o předpokládaném počtu přijímaných uchazečů a kritériích přijímacího řízení stanovených ředitelem školy, místu a čase konání přijímací zkoušky.

Přijímací řízení

Školní (vlastní) přijímací zkouška (tam, kde není jednotná přijímací zkouška):

 • Ředitel školy stanoví termín a místo konání školní přijímací zkoušky, její formu, zkušební předměty a obsah a rozsah učiva. První kolo přijímacího řízení ve dvou termínech vyhlašuje ředitel střední školy do 31. 1. 2019.
 • Termíny školní zkoušky stanoví ředitel školy tak, aby se časově nepřekrývaly s termíny jednotné zkoušky. A to v pracovních dnech 22. - 30. 4. 2018.

Jednotná (státní) přijímací zkouška:

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory.

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na prvním místě, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce na druhém místě.

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut. Test z matematiky trvá 70 minut.

V průběhu jednotné zkoušky mohou uchazeči používat pouze povolené pomůcky stanovené Centrem.

Termíny:

pátek 12. dubna 2019 -1. řádný termín pro čtyřleté obory vzdělání,

16. dubna 2019 - 1. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

pondělí 15. dubna 2019 - 2. řádný termín pro čtyřleté obory vzdělání

17. dubna 2019 - 2. řádný termín pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

13. května 2019 - 1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

14. května 2019 - 2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

Pakliže se žák nebude moci v řádném termínu z vážných důvodů dostavit ke konání zkoušky a svoji neúčast písemně nejpozději do 3 dnů omluví řediteli školy, ve které měl zkoušku konat, koná zkoušku v termínu náhradním. Náhradní termín je stanoven na 10. a 11. 5. 2018

Kritéria pro přijetí:

Ředitel školy do 31.1.2019 zveřejní informace o kritériích přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů.

V rámci kritérií může ředitel střední školy rozhodnout také o konání školní (vlastní) přijímací zkoušky.

Kritéria:

 • hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • výsledky jednotné zkoušky, pokud se koná
 • výsledky školní zkoušky, pokud je stanovena
 • další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Výsledek jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení podílí minimálně 60 %, a v

případ oboru Gymnázium se sportovní přípravou 40%.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z 1. a 2. řádného termínu.

Podle výsledků dosažených uchazeči stanoví ředitel pořadí.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí:

Pokud se jednotná zkouška ani školní zkouška nekoná, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Pokud se jednotná zkouška koná, ředitel do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků Cermatu ukončí hodnocení a vytvoří pořadí. Podobně u školní zkoušky ředitel do 2 pracovních dnů po jejím skončení ukončí hodnocení a vytvoří pořadí. Nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Ředitel školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Tuto skutečnost oznamuje krajskému úřadu. Krajský úřad pak zveřejní přehled středních škol s údaji o volných místech na svých webových stránkách.

Školy s talentovou zkouškou (umělecké + konzervatoře + sportovní)

 • V rámci 1. kola přijímacího řízení vyhlásí ředitel talentovou zkoušku ve dvou termínech v pracovních dnech od 2. 1. do 15. 1. 2019; v případě Gymnázií se sportovní přípravou v pracovních dnech 2. 1. do 15. 2. 2019 ( žáci obdrží pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním).
 • Informace o termínech a kritériích vyhlásí ředitel do 31. 10. 2018.
 • Po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči sdělení o výsledku talentové zkoušky, a to nejpozději do 20. února 2018.
 • Pokud uchazeč vykoná talentovou zkoušku úspěšně, pokračuje v přijímacím řízení.
 • Jednotná přijímací zkouška se nekoná s výjimkou Gymnázia se sportovní přípravou.
 • Ředitel zveřejní seznam přijatých uchazečů a vydá rozhodnutí o nepřijetí v období 5.2. až 15.2.2018; v případě Gymnázií se sportovní přípravou postupuje ředitel stejně jako u přijímaní do oboru bez talentové zkoušky (zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí).
 • Přijímací řízení v konzervatořích se koná formou talentové zkoušky od 15.1. do 31.1.2018, přičemž ředitel pro první kolo určí dva termíny talentové zkoušky, jednotná přijímací zkouška se nekoná.
 • Uchazeč, který neuspěje u talentových zkoušek, má potom možnost podat další 2 přihlášky na jiné střední školy.

Šestileté a osmileté gymnázium:

Do prvního ročníku šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí sedmý ročník základní školy.

Do prvního ročníku osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, kteří v daném školním roce úspěšně ukončí pátý ročník základní školy.

Při přijímacím řízení se postupuje jako u čtyřletých oborů.

Zápisový lístek:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč také může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky.

Zápisový lístek uchazeč obdrží na základní škole nejpozději do 15.3.2019, v případě oborů s talentovou zkouškou do 30.11.2018.

Odvolací řízení:

Proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč (zákonný zástupce) podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitele střední školy k odboru školství krajského úřadu.

Přílohy