Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Sázava

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ a MŠ Sázava a další občany, kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ a MŠ. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Cílem spolku je zejména:

  • podpora kvalitního a moderního vzdělávání dětí ZŠ a MŠ Sázava,
  • zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky ZŠ a MŠ Sázava, pro jejich zdravý vývoj,
  • podpora mimovýukových aktivit v souladu se vzdělávacím programem ZŠ a MŠ Sázava a mimoškolní činnosti ve volném čase dětí,
  • spolupráce a vzájemná komunikace mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ a MŠ Sázava.

Ke splnění těchto cílů bude spolek vyhledávat možnosti finanční a materiální podpory a případné dobrovolné pomoci svých členů. Dále bude seznamovat vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílet se na jejich vyřizování, bude předkládat podněty a doporučení k chodu školy a zlepšování školního prostředí.

Najdete tu dokumenty spolku, aktuality, informace o tom, jak se stát členem...