školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

je název pro tým pedagogických pracovníků školy, kteří poskytují poradenské služby a informační i metodickou podporu učitelům, žákům a jejich rodičům.

Patří sem hlavně výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a speciální pedagog.

Konzultační hodiny naleznete u jména, je možné domluvit si po dohodě i individuální čas schůzky. Pokud byste potřebovali další informace, řadu užitečných odkazů v oblasti primární prevence, najdete je v obsáhlém dokumentu na této stránce.

Výchovný poradce

Výchovný poradce je na škole nejen pro žáky, ale i pro své kolegy a rodiče žáků

Výchovná poradkyně pro 1. - 5. ročník ZŠ a MŠ Sázava – PaedDr. Eva Kubálková

konzultační hodiny ve školním roce 2019/2020 - čtvrtek 13:00 - 13:30

Výchovná a kariérová poradkyně pro 6. - 9. ročník ZŠ a MŠ Sázava – Mgr. Kateřina Nováková

konzultační hodiny ve školním roce 2019/2020 - středa 15:30 - 16:00

náplň práce:

 • péče o žáky, kteří byli vyšetřeni pedagogicko-psychologickou poradnou či specializovaným pedagogickým centrem a byla jim doporučena zvláštní péče (objednávky dětí na vyšetření, odesílání na kontrolní vyšetření, hlídání termínů platnosti závěrů z vyšetření, individuální vzdělávací plány, objednávky pomůcek pro děti s poruchami)
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, specializovanými pedagogickými centry, střediskem výchovné péče, sociálním odborem péče o dítě, probační a mediační službou, dětským lékařem, policií, metodikem prevence, Národní protidrogovou centrálou v Praze
 • kariérové poradenství (volba povolání – informace pro vycházející žáky – možnosti dalšího studia, přijímací řízení, přihlášky, spolupráce s úřady práce)
 • pomoc při řešení problémů v souvislosti s vandalismem, eventuálně šikanou i dalšími sociálně-patologickými jevy, ale i problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi

Metodik prevence

Hlavním cílem je vytvořit ve škole prostředí plné pohody, úcty, respektu a vzájemné tolerance mezi všemi zúčastněnými stranami

Metodička primární prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Sázava - Mgr. Alena Jílková

konzultační hodiny ve školním roce 2019/2020 - středa 14:00 - 14:30

Metodička primární prevence rizikového chování pro 2. stupeň ZŠ a MŠ Sázava - PaedDr. Jana Filipová

konzultační hodiny ve školním roce 2019/2020 - pondělí 12:00 - 12:45


náplň práce:

 • vypracovat Minimální preventivní program
 • průběžně sledovat situaci na škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů
 • poskytovat poradenské služby žákům, rodičům, pedag. pracovníkům
 • provádět šetření situace na škole, formou dotazníků a anket i osobních pohovorů
 • připravovat preventivní programy, přednášky pro žáky i dospělé
 • řešit podněty ze schránky důvěry
 • vést žákovský parlament

Speciální pedagog

Mgr. Marcela Dvořáková

Konzultační hodiny ve školním roce 2019/2020 – úterý 13:55 - 14:40

náplň práce:

 • poskytovat poradenskou a konzultační pomoc z oblasti speciální pedagogiky
 • poskytovat odbornou pomoc při začleňování a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • spolupracovat s pracovníky poraden a specializovaných pracovišť
 • napomáhat ke snižování rizika vzniku výchovných a výukových obtíží žáků

další informace

prevence rizikového chování - kontakty, literatura.pdf

Šikana?

Nenech to být je internetový systém, který slouží k odhalování šikany na školách. Školní metodik prevence, obdrží anonymní oznámení k prověření situace. Projekt je napojen na Linku bezpečí, která je připravena pomoci v případech nezbytného okamžitého řešení situace.

Sociální sítě pro rodiče