Základní škola a mateřská škola Sázava

Vydejte se s námi na cestu poznáním!

Kdo jsme?

Úplně normální základní škola :-)

Jsme středně velká základní škola. Od přípravné třídy až po devátý ročník navštěvuje naši školu ročně cca 450 žáků, ve školním roce 2020/2021 je to 467 dětí. Výuka probíhá ve dvou až třech paralelních třídách všech ročníků.

Zaměření školy

Poskytujeme základy vzdělání všem bez rozdílu.

Protože jsme jedinou základní školou v Sázavě a do větších měst je od nás poměrně daleko, chceme poskytnout kvalitní vzdělání všem dětem.

Společně se snažíme vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, které umožní aktivní učení s využitím moderních technologií, zdravý životní styl a rozvoj ekologického cítění žáků. Usilujeme o efektivní metody výuky, dáváme důraz na motivaci a především umožňujeme aktivní přístup žáků k vlastnímu učení.

Naši žáci

Převážná většina žáků školy jsou sázavské děti. Do školy ale dojíždí také cca 75 žáků z okolních obcí a vzhledem k tomu je upraven začátek vyučování na 8:15 - takže mnozí si mohou ráno přispat.

Naši žáci jsou aktivní děti. Zúčastňují se úspěšně řady soutěží a projektů, díky svým zástupcům ve školním parlamentu a samosprávě se podílejí na chodu školy.

Projekt Patroni

Žáci 9. ročníku se stávají patrony prvňáčků. Pečují o naše nejmenší v prvních třídách a pomáhají jim se startem na základní škole. Mají společné hodiny, vyrážejí na výlety a podnikají spolu různé akce. Projekt Patroni umožňuje žákům 9. ročníku vyzkoušet si, jaké to je, starat se o malé děti, žáci 1. tříd se pak lépe adaptují na školní prostředí.

S rodiči počítáme

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Své zástupce mají ve Školské radě.

Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími i vedením školy, v době třídních schůzek, ve Dnech otevřených dveří, v době akcí pro veřejnost (např. výstavy), a samozřejmě v úředních hodinách školy.

Od roku 2009 funguje Spolek rodičů a přátel školy při MŠ a ZŠ Sázava, který podporuje kvalitní a moderní vzdělávání, spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči a školou. Největší akcí pořádanou sdružením rodičů je tradiční Dětský den.

Vybavení školy

Škola má v současné době 23 kmenových tříd a několik odborných nebo specializovaných pracoven. Součástí školy je vlastní tělocvična, moderní sportovní venkovní areál a školní jídelna. V době velké přestávky mohou žáci využívat venkovní prostory areálu školy.

Škola je propojena počítačovou sítí, k výuce jsou využívány i interaktivní tabule a interaktivní projektory, které jsou v každé učebně.

Pět oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost areál mateřské školy, kde mají k dispozici vlastní budovu a nové hřiště, další oddělení jsou v samostatné vile se zahradou.

Škola - centrum vzdělání a kultury

Udržujeme stávající tradice školy a budujeme nové. Naším cílem je, aby škola i nadále fungovala jako centrum vzdělání a částečně i kultury v obci.

Spolupracujeme se zřizovatelem Městem Sázava, s místní knihovnou, kde realizujeme částečně svou projektovou činnost, s Policií Benešov, která zajišťuje odbornou výuku dopravní výchovy na škole, s externisty pro vedení kroužků, s Dětským domovem v Sázavě, místní policií, místním infocentrem, sponzory atd.