Základní škola a mateřská škola Sázava

Vydejte se s námi na cestu poznáním!

Kdo jsme?

Úplně normální základní škola :-)

Jsme středně velká základní škola. Od přípravné třídy až po devátý ročník navštěvuje naši školu ročně cca 500 žáků. Výuka probíhá ve dvou až třech paralelních třídách všech ročníků.

budova školy
dívky při práci v terénu

Zaměření školy 

Poskytujeme základy vzdělání všem bez rozdílu. 

Protože jsme jedinou základní školou v Sázavě a do větších měst je od nás poměrně daleko, chceme poskytnout kvalitní vzdělání všem dětem .

Společně se snažíme vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, které umožní aktivní učení s využitím moderních technologií, zdravý životní styl a rozvoj ekologického cítění žáků.  Usilujeme o efektivní metody výuky, dáváme důraz na motivaci a především umožňujeme aktivní přístup žáků k vlastnímu učení.

Naši žáci

Převážná většina žáků školy jsou sázavské děti. Do školy ale dojíždí také cca 75 žáků z okolních obcí a vzhledem k tomu je upraven začátek vyučování na 8:15 - takže mnozí si mohou ráno přispat. 

Naši žáci jsou aktivní děti. Zúčastňují se úspěšně řady soutěží a projektů, díky svým zástupcům ve školním parlamentu a samosprávě se podílejí na chodu školy.

děti s diplomem
deváťák pomáhá prvňáčkovi

Projekt Patroni

Žáci 9. ročníku se stávají patrony prvňáčků. Pečují o naše nejmenší v prvních třídách a pomáhají jim se startem na základní škole. Mají společné hodiny, vyrážejí na výlety a podnikají spolu různé akce. Projekt Patroni  umožňuje žákům 9. ročníku vyzkoušet si, jaké to je, starat se o malé děti, žáci 1. tříd se pak lépe adaptují na školní prostředí. 

S rodiči počítáme

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Své zástupce mají ve Školské radě

Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími i vedením školy, v době třídních schůzek, ve Dnech otevřených dveří, v době akcí pro veřejnost (např. výstavy), a samozřejmě v úředních hodinách školy. 

Od roku 2009 funguje  Spolek rodičů a přátel školy při MŠ a ZŠ Sázava, který podporuje kvalitní a moderní vzdělávání, spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči a školou. Největší akcí pořádanou spolkem rodičů je tradiční Dětský den.

malování na obličej na dětském dni
dítě skok daleký

Vybavení školy

Škola má v současné době 24 kmenových tříd a několik odborných nebo specializovaných pracoven. Součástí školy je vlastní tělocvična, moderní sportovní venkovní areál a školní jídelna. V době velké přestávky mohou žáci využívat venkovní prostory areálu školy. 

Škola je propojena počítačovou sítí, k výuce jsou využívány i interaktivní tabule a interaktivní projektory, které jsou v každé učebně.

Školní družina využívá pro svou činnost areál mateřské školy, kde děti mají k dispozici vlastní budovu a nové hřiště, další oddělení jsou v samostatné vile se zahradou. 

Škola - centrum vzdělání a kultury

Udržujeme stávající tradice školy a budujeme nové. Naším cílem je, aby škola i nadále fungovala jako centrum vzdělání a částečně i kultury v obci.

Spolupracujeme se zřizovatelem Městem Sázava, s místní knihovnou, kde realizujeme částečně svou projektovou činnost, s Policií ČR, která zajišťuje odbornou výuku dopravní výchovy na škole, s externisty pro vedení kroužků, s Dětským domovem v Sázavě, městskou policií, místním infocentrem, sponzory atd.

herci představení o Ježíškovi