Střípky z kroniky

1961/1962

Nová budova školy byla otevřena 22. října 1961. Slavnostního aktu se zúčastnili za OV KSČ s. V. Forejt, za ONV s. B. Králík, za odbor školství s. J. Moravec, vedoucí odboru, s. O. Jirousek a s. Josef Vrána, za MNV byli přítomni členové MNV v čele s předsedou s. F. Tesařem. Budova školy je velmi pěkná, avšak svým rozsahem nedostačující. Není tělocvična, jídelna a dílna. Ve staré budově se musí vyučovat ve 4 třídách.

1962/1963

Žáci i učitelé pomáhali JZD při sklizni brambor, o žních, usušili 5 q sena, sebrali 300 kg kopřiv pro drůbežárnu. Odpracovali 2762 hodiny při zemědělských a lesních pracech a při úpravě okolí školy a obce.

1963/1964

V lehké atletice jsme na okresní pionýrské olympiádě získali většinu všech cen. Pišnová a Nováková vytvořily okresní rekordy. 6 žáků se zúčastnilo krajské olympiády.

1964/1965

Letošní rok probíhal v rámci oslav 20. výročí osvobození. Škola se všech oslav zúčastnila a přispěla k jejich zdárnému průběhu.

1965/1966

V prostorách staré jídelny v budově samoobsluhy byly schváleny adaptace pro rozšíření prodejny, proto bylo přistoupeno ke stavbě prozatímní jídelny. Jídelna, postavená z panelových desek, bude stát v blízkosti školy.

1966/1967

19. září bylo uskutečněno slavností otevření nové jídelny u školy. Zásluhu na vybudování nové jídelny má hlavně ředitelství školy, dále MNV, SRPŠ. Mnoho brigádnických hodin odpracovali učitelé i děti.

1967/1968

Letošní rok je velmi významný v politickém dění. Nastává radostné období – je zrušena censura, noviny, rozhlas, televize pravdivě informují o událostech v našich i cizích zemích. Vše žije novým elánem a svobodným myšlením. Jsme pravdivě informováni o politické a hospodářské situaci, která není nejlepší, ale lidé jsou ochotni ještě usilovněji pracovat a zapojit se do budování.

1968/1969

(původní zápis v kronice přelepen papírem a přepsán)

Pionýrská organizace na naší škole byla rozpuštěna. Děti pracují v zájmových kroužcích, hlavně sportovních.

V listopadu a dubnu byly třídní schůzky SRPŠ. Na pořadu byla volba funkcionářů, výchovné a vyučovací výsledky, režim školy.

1969/1970

Podle směrnic byly zimní prázdniny od 22. prosince do 3. ledna . Pro nedostatek paliva byly však o 4 týdny prodlouženy. Domácí úkoly se nevydávaly.

1970/1971

Letošním školním rokem začali učitelé matematiky z 1. i 2. stupně dojíždět na dvouleté studium množin.

V září a březnu byl všem žákům prohlédnut chrup. V nižších ročnících byly spalničky a spála.

1971/1972

Hlavní náplní na začátku školního roku byla pomoc při zajišťování zdárného průběhu voleb. Pro veřejnost škol připravila zdařilou výstavku nových moderních pomůcek a pomůcek historických spojenou s přednáškou o historii školství na Sázavě.

1972/1973

V únoru 6. - 9. třídy vyslechly přednášku sovětských profesorů spojenou s filmem o sovětské technice, besedovaly s příslušníky Lidových milicí. 21.2. oslavila celá škola 25. výročí Února kulturním pořadem filmem Člověk není sám.

1973/1974

Školníkem zůstává s. Strnad Emil, uklizečkami s. Jelínková A., Beranová, Polesná, na staré budově topí s. Čermák.

1974/1975

Během roku se žáci zúčastňovali různých soutěží, např. ruské olympiády, Puškinova památníku, kde M. Viewegh získal čestné uznání, soutěže zdravotních kroužků, přírodopisné olympiády, ve které žákyně 9. třídy J. Miková dosáhla velmi pěkného výsledku – v národním kole obsadila 2. místo.

Hlavní tělovýchovnou akcí tohoto roku byla celostátní spartakiáda. Po celý rok byla věnována nácviků velká péče, děti skladby dobře zvládly a vystoupily s nimi na oblastní spartakiádě ve Zruči, v Čáslavi a v Sázavě, na okresní spartakiádě v Kutné Hoře. Na celostátní spartakiádě v Praze cvičili mladší žáci a starší žákyně.

1975/1976

Na škole je 230 pionýrů a 95 jisker. V pionýrských oddílech pracovalo 17 vedoucích, 2 instruktoři. Pionýři se podíleli na všech kulturních i politických akcích školy i obce.

K MDD bylo zorganizováno malování dětí na silnici, děti si prohlédly vrtulník, besedovaly o práci vojenských pilotů, se členy dálkové silniční služby o bezpečnosti v dopravě, prožily radostné odpoledne se členy SSM.

1976/1977

V tomto školním roce se zaváděla od 1. tříd nová školská soustava. Náročná práce vyžádala zvýšenou přípravu učitelek 1. tříd. Všichni pedagogičtí pracovníci pokračují v politicko-ideologickém školení.

1977/1978

V tomto školním roce začali žáci 3. a 4. tříd vyučování ve směnách. Vyučování probíhalo ve 3týdenních intervalech. Se směnným vyučováním vznikla řada organizačních potíží, které bylo nutné řešit.

1978/1979

Oslavy májových dnů byly zahájeny pálením mírových ohňů. V radostném májovém průvodu šli pionýři a žáci naší školy v čele. Upravili pomníky padlých a položili u nich věnce.

Naše škola společně s TJ je organizátorem některých sportovních akcí, děti jsou úspěšné v okresním i krajském měřítku. Nejvýraznějších úspěchů dosáhl L. Václavík, jehož atletické výkony mají republikovou úroveň.

1979/1980

Mimo exkurze do ČKD Kutná Hora a skláren Kavalier byl prováděn průběžně nábor do vojenských škol, proběhla beseda se žáky vojenských škol. Školu navštívili náboráři z 14 závodů Středočeského kraje.

1980/1981

Byla zahájena přístavba školy, kde bude 14 tříd, kabinety a šatny. Stavbu provádí Okresní stavební podnik v Kutné Hoře, Průmstav a MNV v Sázavě, který zabezpečuje brigádnickou pomoc.

1981/1982

Největšího úspěchu dosáhli žáci v Poháru československého rozhlasu. Starší žákyně se umístily na 4. místě v ČSR.

1982/1983

Dálkově studují 4 učitelé. Jejich nepřítomnost se citelně dotýká těch, kteří je musí zastupovat. Zvlášť tíživá situace nastává, když ještě někdo z členů sboru onemocní nebo když matce učitelce onemocní dítě. Zajištění chodu školy se pak děje jen díky zvýšenému úsilí těch, kteří na škole jsou. Sestavovat zástupy se stává pro vedení školy uměním.

Letos poprvé nemáme devátý ročník. Pokud někteří žáci z minulého školního roku z 8. tříd nešli na studium nebo do učebního oboru, musí dojíždět do deváté třídy do Uhlířských Janovic.

Zapíše se v kronice školy tento školní rok jako poslední rok směnování? Vždyť sázavská škola je poslední školou na okrese, která ještě směnuje. Tuto zvláštnost nám určitě nikde nezávidí. Práce na přístavbě se během jara dostaly do tempa. Přece však na konci školního roku byla přístavba ještě velkým staveništěm.

1983/1984

Je 31. srpna 1983 odpoledne. Chybí jen málo minut do 15. hodiny, kdy dojde k slavnostnímu otevření přístavby naší školy. Dechová hudba vyhrává. Lidé se v hojném počtu scházejí na nádvoří školy. Tolik dnů bylo v letošním létě slunečných, bez kapky deště a právě tomuto slavnostnímu okamžiku sázavských občanů nebude počasí přát? Všechno dobře dopadlo. Malá slavnost proběhla v klidu, nerušeně, podle programu.

1984/1985

Radost nám udělal pionýrský pěvecký soubor, který vedou manželé Kubíčkovi. Tento soubor zaznamenal vzestup co do počtu dětí, ale hlavně po stránce kvalitativní a byl pozván k vystoupení při slavnostním aktivu funkcionářů v Tylově divadle v Kutné Hoře.

Na gymnazia odešlo 7 žáků, na SOŠ 16 žáků. na SOU čtyřleté 5 žáků, na ostatní obory 40 žáků. Je potěšitelné, že z tohoto počtu žáků jde celkem 10 žáků pro sklárny Kavalier.

1985/1986

Škola stále nemá vlastní tělocvičnu a hřiště. Trvalým problémem zůstává stravování dětí a učitelů. Školní jídelna je malá a ve velmi špatném stavu. Byla stavěna jako provizorní a slouží již více než 20 let. Stravuje se v ní část dětí, ostatní docházejí do jídelny skláren, kde se stravují učni.

Poprvé v historii účasti našich žáků na olympiádách jsme zaznamenali výrazný úspěch v českém jazyce a matematice. Žákyně M. Sojková postoupila do krajského kola, v českém jazyce tam dokonce zvítězila.

1986/1987

Již několik let se žáci sázavské školy zúčastňují atletické soutěže Pohár československého rozhlasu, kde podávají velmi pěkné výkony. I letos úspěšně reprezentovali naši školu. Starší žákyně obsadily 1. místo v ČSR a 3. místo v ČSSR, mladší žáci 1. místo v ČSR a zároveň 1. místo v ČSSR. Velkou zásluhu na tomto úspěchu mají trenéři atletiky TJ.

1987/1988

Pro atlety byla uspořádána beseda se sportovním komentátorem s. Macákem a významnými sportovci, jako jsou např. manželé Zátopkovi, I. Bugár, R. Machura, L. Daněk.

1988/1989

Zdárně se rozvíjí i dramatický kroužek pod vedením M. Justové. Kroužek nastudoval a úspěšně vystoupil s pohádkou „Malá zlá kouzelnice“.

1989/1990

Na škole se začínají učit cizí jazyky – německý jazyk a anglický jazyk. Podle ministerstva školství mohou jazyk prozatím učit absolventi VŠ i bez pedagogického zaměření, ale se státní zkouškou.

Na školách se ruší sbírky branných kabinetů.

1990/1991

Škola patří pod obecní úřad, od 17.6.1991 jsou školské úřady řízeny ministerstvem školství. Do 30.1.1992 je nutno odvolat ředitele škol, kteří byli ve funkci před listopadem 1989.

1991/1992

S koncem tohoto školního roku končí provoz staré školní jídelny. Přestěhují se sem dílny. K novému školnímu roku zahájí provoz jídelna nová.

Na škole se učí náboženství římsko-katolické.

Sborovna se stěhuje do místnosti vedle ředitelny. Místo sborovny bude počítačová pracovna.

1992/1993

Byl vyhodnocen sběr léčivých bylin. Celkem žáci odevzdali 184 kg bylin. Nejlepší sběrači: Jirovský T., Jirovský P., Polesná.

Na konci roku byly uděleny pochvaly: Janča – za záslužný čin (záchranu lidí cestujících v zimním období autobusem)

1993/1994

Na škole začal pracovat nový školník pan Lamr.

Kroužky na škole: pěvecký, rybářský, karetní, matematický, taneční, německého jazyka. Nepovinné předměty: zdravotní Tv, římskokatolické náboženství, logopedie.

1994/1995

V měsíci červnu se uskutečnila ve výstavní síni U Martina výstavka výrobků a výkresů žáků zdejší školy. Výtěžek z výstavy (750 Kč) byl odeslán na Fond ohrožených dětí.

1995/1996

Vzhledem k přechodu žáků na povinnou devítiletou školní docházku byl začátek školního roku poznamenán zmatkem. Bylo nutno sehnat dokumenty s touto změnou související, několikrát se měnily úvazky učitelů i dotace hodin jednotlivých ročníků.

Brzy po zahájení školního roku jsme se dozvěděli, že na naši školu přijede tým České školní inspekce. Tato akce, noční můra všech učitelů, probíhala na škole v týdnu od 20.-24. listopadu. Její výsledky ukázaly, že se sázavští učitelé nemusí za svou práci stydět. Závěrečná zpráva, až na drobné nedostatky, neshledala na škole podstatných závad.

1996/1997

19. listopadu byla otevřena nová odborná pracovna přírodopisu.

Několik žáků naší školy mělo příležitost zúčastnit se akce setkání s prezidentem a koncertu – akce „Hnutí na vlastních nohou“.

1997/1998

Školní družina je umístěna v objektu Mateřské školy Sázava v těsném sousedství ZŠ. V současné době probíhají stavební úpravy herny.

Rodičům žáků 1. ročníků byla umožněna návštěva vyučování, seznámili se s prací svých dětí i řadou vyučovacích metod. Rovněž pro rodiče byla uspořádána vánoční burza zimního oblečení.

1998/1999

Nově byla zřízena žákovská samospráva.

Proběhl 2. ročník Dětských olympijských her, včetně olympijského ohně, znělky a medailí.

V průběhu školního roku se ředitelce podařilo zajistit vybavení žaluziemi pro všechny třídy 1. stupně, které se nacházejí v přízemí budovy.

1999/2000

Vybavení pracovny počítačů deseti novými počítači, pořízení e-mailové schránky a internetu pro potřeby ředitelství školy, vytvoření vlastních webových stránek školy na internetu.

Hostem Dětských olympijských her byla světová rekordmanka Jarmila Kratochvílová.

Výrazný úspěch žákyně 9.B třídy M. Šindelářové, která byla přijata na konzervatoř z prvního postupového místa.

2000/2001

Činnost zahájil keramický kroužek, setkal se s nebývalým zájmem ze strany žáků.

Po celý školní rok pokračovala výstavba tělocvičny. Její provoz by měl být zahájen v září 2001.

2001/2002

V tomto školním roce byla dostavěna tělocvična a 5.10.2001 nám byla v rámci oslavy 40. výročí otevření nejstaršího komplexu budovy slavnostně předána do užívání. Od 31.5.2002 se můžeme těšit z dalšího nového sportovního areálu a tím je venkovní hřiště u školy. První akcí, která se zde uskutečnila, byla oslava Dne dětí – formou sportovního a zábavného dopoledne pro všechny žáky školy.

2002/2003

Koncem srpna 2002 byla dokončena rekonstrukce šaten a žáci se tak mohli od začátku školního roku těšit z krásných prostor a nových šatních skříněk.

Nejvýznamnější akce: den otevřených dveří v 1. třídách, velká vánoční výstava, výstava prací plastikových modelářů, oslava Dne dětí, výstava dětských keramických prací, akademie žáků 1. stupně, 6. ročník Dětských olympijských her...

2003/2004

Pro žáky 2. stupně byly zavedeny pravidelné hodiny, kdy mohou volně pracovat na počítačích a lépe se tak připravovat na výuku (vyhledávání informací na internetu).

V rámci projektu Den Země besedovali žáci s pracovníky Podblanického ekocentra, některé třídy začaly s tříděním odpadu.

2004/2005

Výstava Betlémy – děti ze základní a mateřské školy vyrobily krásné betlémy, které obdivovalo mnoho návštěvníků výstavy. Výstava byla zakončena 18.12. jarmarkem na sázavském náměstí.

Škola zahájila práce na vlastním školním vzdělávacím programu, který by měl vstoupit v platnost ve školním roce 2007/2008.

2005/2006

V letošním školním roce došlo ke změně názvu naší školy. Od 1.3.2006 nese naše škola název Základní škola a mateřská škola Sázava.

Školní sportovní hry se výjimečně nekonaly na atletickém stadionu (ten byl silně poškozen při jarních povodních), ale uskutečnily se na sportovištích při škole.

2006/2007

V tomto školním roce se naše škola zhostila organizace oslav Masopustu v Sázavě.19.2 jsme ve škole zahájili výstavu „Pátrání po masopustu“ a 24.2. pokračovaly oslavy Masopustu v sázavských ulicích.

Dále se podařilo uskutečnit nákup tří interaktivních tabulí pro výuku.

V příštím školním roce by měla školní jídelna nabízet výběr ze dvou jídel.

2007/2008

Žáci 9. ročníku měli možnost pobesedovat s panem T. Graumannem. Pan Graumann je jedním ze 669 židovských dětí, které zachránil sir N. Winton před odsunem do koncentračních táborů.

Tak jako každý rok se vedení školy snažilo věnovat péči budování školy, dovybavení prostor a nákupu pomůcek do výuky. Toto úsilí ovšem často naráží na nedostatek finančních prostředků.

2008/2009

Ustavující schůze nové školské rady se konala 26.1.2009.

Den dětí žáci oslavili formou Branného dne. Předtím, než děti vyrazily se svými vyučujícími do přírody, měly možnost se seznámit s prací Hasičského záchranného sboru Benešov.

V předvánočním čase jsme se prezentovali výstavou adventních věnců.

Od září mohli žáci 2. stupně začít využívat novou pracovnu počítačů.

2009/2010

Den otevřených dveři v 1. třídách se konal 17.6. Prvňáčci předvedli svým rodičům a prarodičům, co všechno se za první rok své školní docházky naučili.

Plavecký výcvik se v letošním roce neuskutečnil z důvodu rekonstrukce plaveckého bazénu v Benešově. Žáci druhého stupně absolvovali lyžařský výcvikový kurz v Krkonoších.

2010/2011

SRPŠ uspořádalo velkou oslavu Dne dětí na louce pod klášterem. Opět jsme se zapojili do organizování několika dobročinných sbírek – Stužka naděje, Květinový den.

Další události ze života školy si můžete připomenout v Archivu webu.