Školní zralost

Dítě nastupující do 1. ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné. Jistě Vám poradí učitelky v MŠ, logoped, lékaři, někdy je nutno ponechat rozhodnutí na pedagogicko-psychologické poradně. V neposlední řadě je posouzení školní zralosti záležitostí zápisu v ZŠ. Konečné rozhodnutí je však na Vás, rodičích.

K tomu by Vám mělo pomoci následující desatero optimálních (žádoucích) dovedností budoucího prvňáčka.

Dítě by při nástupu do ZŠ mělo být ZRALÉ, a to:

fyzicky

 • být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé (optimálně velké, aby uneslo tašku, běžně nemocné; dovednosti: stojí na jedné noze, chytí míč, oblékne se, zaváže si tkaničky, vysmrká se, používá správně příbor)
 • zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci (např. obkresluje, vybarvuje, stříhá, zachází i s drobnými předměty - stavebnice, korálky, drží správně tužku dvěma prsty s třetím podloženým, má uvolněné zápěstí)

psychicky

 • zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti (např. vyslovuje všechny hlásky, mluví ve větách a vede rozhovor, má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno)
 • být schopné rozlišovat sluchové vjemy (vytleská slovo na slabiky, určí první nebo poslední hlásku ve slově)
 • být schopné zrakového vnímání a prostorové orientace (např. podstatné znaky a vlastnosti jako barvy, velikost, tvary; najde rozdíly mezi dvěma obrázky; rozumí pojmům nad, pod, dole, nahoře, vlevo, vpravo, uvnitř a vně)
 • zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace (má představu o čísle - ukáže na prstech, spočítá počet prvků do 10, rozpozná základní geometrické tvary, řeší jednoduché slovní úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty)
 • mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost, schopnost zapamatovat si a vědomě se učit (soustředí pozornost na 10 - 15 min., nechá se získat pro záměrné učení, zapamatuje si, co prožilo, vidělo, slyšelo a své poznatky produkuje; pamatuje si říkadla, básničky, písničky, přijme úkol či povinnost, postupuje podle pokynů a činnost dokončí, pracuje samostatně)
 • vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost (pozorně poslouchá či sleduje liter., film., dram. či hudeb. představení, zaujme ho výstava, návštěva zoologické zahrady, dětských kulturních programů, svoje zážitky vypráví, zajímá se o knihy, rozlišuje a dodržuje rytmus, hraje tvořivé hry - na něco nebo někoho)

sociálně

 • být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat své chování (např. zvládá odloučení od rodičů, dovede odložit přání na pozdější dobu, dodržuje dohodnutá pravidla)
 • být přiměřeně sociálně vyspělé (navazuje kontakty s dětmi i dospělými, zapojí se do skupiny, přizpůsobí se, je ohleduplné)
 • orientovat se ve svém prostředí i praktickém životě (ví, jak se jmenují rodinní příslušníci, svou adresu, kam chodí do školky, kam se obrátit v nouzi; vyřídí drobný vzkaz, nakoupí a zaplatí v obchodě; má poznatky ze světa přírody, kultur a techniky; rozumí přírodním dějům např. proměny ročních období)