Prevence rizikového chování

Primární prevence rizikového chování

Primární prevence zahrnuje veškeré aktivity realizované s cílem předejít problémům spojeným s výskytem sociálně-patologických jevů. Cílem primární prevence je tedy předcházet vzniku sociálně-patologických jevů a poskytnout žákům takové znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní styl tak, aby získané znalosti dokázali uplatnit ve svém chování i v budoucnu, v běžném životě.

Jak je tato prevence organizována na naší škole?

Každoročně všeobecná primární prevence začíná v červnu důkladným vyhodnocením aktivit a situací uplynulého školního roku. Školní metodik prevence ve spolupráci s dalšími členy školního poradenského pracoviště zhodnotí, které sociálně-patologické jevy ve škole hrozí a je nutné na jejich prevenci zaměřit. Na základě vyhodnocení jsou stanoveny priority prevence pro školní rok budoucí.

V přípravném týdnu nového školního roku se celý pedagogický sbor seznámí s Minimálním preventivní programem (ten vychází ze školní preventivní strategie a je součástí školního vzdělávacího plánu „Cesta“), který obsahuje konkrétní preventivní aktivity. Program zpřístuňujeme také pro veřejnost na webových stránkách školy.

Aktivity jsou zacíleny na žáky, na pedagogy a v neposlední řadě i na zákonné zástupce. Většina aktivit je začleněna přímo do vyučování konkrétních předmětů tak, aby prevence byla pravidelná a všichni žáci se během školní docházky setkali s každým důležitým tématem.

V případě témat, která jsou vyhodnocena jako priorita prevence pro stanovený rok, jsou navíc připravovány zvláštní interaktivní bloky prevence od metodika prevence, často ve spolupráci s expertními pracovníky různých organizací (Policie ČR, centrum Magdalena a jiné). To pak žáky (a někdy i rodiče) čekají různé besedy, přednášky či praktické nácviky správného chování v různých ošemetných životních situacích.

Aktuální nebezpečný trend - nikotinové sáčky

20.6.2022

Vážení rodiče, mezi dětmi se rozmáhá konzumace nové náhražky cigaret - nikotinových sáčků. Protože jde o novinku, kterou možná někteří z vás ani neznají, přinášíme vám několik základních informací.

  • Nikotinové sáčky jsou velmi nebezpečné, protože způsobují rychlý vznik závislosti na nikotinu.

  • Nikotinové sáčky obsahují nikotin, příchutě a sladidla, jsou nejčastěji bílé barvy, obaleny vyběleným rostlinným vláknem. Ze sáčku se nikotin vstřebává sliznicí v ústech. Celkový obsah nikotinu je vyšší než u klasických cigaret.

  • Nikotin je vysoce návykový, ovlivňuje srdce, zvyšuje srdeční pulz a krevní tlak.

  • Sáčky jsou baleny v plastových oválných krabičkách (ve tvaru puku), prodávají se pod různými názvy: Velo, Lyft, Zin...

Za vnášení, konzumaci a distribuci nikotinových výrobků, v případě prokazatelného nalezení v době vyučování, je uloženo výchovné opatření v souladu se školním řádem.

Tak jako jiné školy napříč naší republikou, i my se snažíme bojovat s tímto novodobým fenoménem. Děláme různá opatření, avšak v tomto boji potřebujeme a uvítáme vaši součinnost.

Víte, kde a s kým tráví vaše dítě volný čas?

Popovídejte si, prosím, doma na toto téma.

Nikotinové sáčky - leták A5.pdf