Distanční výuka

informace pro rodiče

Distanční výuka se v mnohém podstatně liší od normální prezenční výuky, na kterou jsme byli všichni léta zvyklí. Proto jsme pro vás, rodiče, připravili stručný přehled, jak to na naší škole funguje.

Kdy se poskytuje distanční výuka?

Distanční výuku škola poskytuje, pokud v nějaké třídě není možná osobní přítomnost většiny žáků kvůli nařízené karanténě nebo z důvodu krizového opatření vyhlášeného v souvislosti s krizovým stavem či z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

Kde je popsána distanční výuka?

Distanční výuka na naší škole se řídí plánem distanční výuky. Ten vychází ze školského zákona, nařízení ministerstva školství a doporučení České školní inspekce.

Jak poznám, že ve třídě mého dítěte probíhá distanční výuka?

Jakmile ve třídě začneme poskytovat distanční výuku, zadáváme do rozvrhu událost, která se vám zobrazuje v rozvrhu vašeho dítěte.

Jaký je rozvrh distanční výuky?

Rozvrh distanční výuky není pouhé “překlopení” normálního rozvrhu do online prostoru.

Ve Škole Online uvidíte normální rozvrh - ten ale po dobu distanční výuky neplatí. Během distanční výuky se totiž nevyučují předměty výchovného typu a vyučují se jen základní předměty - jazyky, matematika, Z, D, Př, F, Ch, Vl, Prv (podle nařízení MŠMT a doporučení České školní inspekce).

Část hodin vyučovaných předmětů je určena na samostatnou práci žáků, část hodin je určena pro videokonference (prostřednictvím nástroje Meet) - ty jsou v rozvrhu vyznačeny zvlášť.

Učitelé společně s vedením školy připraví rozvrh videokonferencí přibližně v tomto rozsahu (konkrétní počty schůzek se mohou změnit podle aktuální personální situace školy):

Kde najdeme úkoly?

Úkoly jsou zadávány v Učebně Google, do které se každý žák hlásí svým školním účtem Google. Úkoly v Učebně jsou povinné.

Jak se hlídá, zda žák pracuje v distanční výuce?

Třídní učitel sleduje evidenci žáků své třídy, kteří se bez omluvy výuky (práce v Učebně) neúčastní, a neprodleně kontaktuje zákonné zástupce. Neúčast v distanční výuce rodiče omlouvají standardním způsobem.

Jakým způsobem komunikují učitelé s žáky?

Hlavní komunikační kanály pro žáky jsou školní mail, Učebna Google a popřípadě Meet.

Všichni žáci (již od 1. ročníku) i vyučující mají svůj účet ve službě Workspace for Education (Google). Pomocí tohoto účtu se mohou přihlašovat do služeb GSuite - zejména Gmailu a Učebny Google. Dále slouží k přihlašování do dalších webových aplikací (výukové weby apod.).

Jakým způsobem komunikují učitelé s rodiči?

Jako oficiální komunikační kanál pro zákonné zástupce slouží zejména elektronický informační systém Škola Online. Škola jeho prostřednictvím posílá zákonným zástupcům zprávy týkající se organizace výuky, informuje je o chování a hodnocení jejich dítěte. V systému jsou bezpečně uloženy osobní údaje žáků včetně hodnocení, slouží jako školní matrika.

Hodnocení distanční výuky

V průběhu distanční výuky vyučující hodnotí zpracování úkolů zadaných v Učebně formativním způsobem, poskytují zpětnou vazbu a ohodnotí je známkou. Po ukončení distanční výuky a po shrnutí učiva probraného během distanční výuky vyučující ověří zvládnutí požadovaných výstupů.

Nenašli jste odpověď na vaši otázku? Napište nám - využijte školní informační systém Škola Online nebo kontaktní formulář.