Školská rada

Základní informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Náplň činnosti školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

V přílohách uvedených níže jsou související dokumenty.

Kontakty na členy školské rady

za zřizovatele

 • Mgr. Monika Pospíšilová (mpospisilova.m@seznam.cz, tel. 602 655 374)

 • Mgr. Alena Vítová (alenavitova787@gmail.com, tel.: 737 472 140)

 • Bc. Kateřina Vodáková (katerina-vodakova@seznam.cz, tel. 725 403 843)

za pedagogické pracovníky

 • Mgr. Hana Albrechtová (HAlbrechtova@seznam.cz)

 • Mgr. Markéta Čechová (cechova@zssazava.cz)

 • Mgr. Kateřina Nováková (katerina.novakova@zssazava.cz)

za zákonné zástupce

 • Mgr. Markéta Prchalová (prchalova@valuma.cz, tel. 774 352 236)

 • Štědrová Martina (marstey@seznam.cz, tel. 605 800 104)

 • Mgr. Randula Oldřich (randula.oldrich@seznam.cz)

Dokumenty

Zápisy z jednání Školské rady