Základní škola a mateřská škola Sázava

Vydejte se s námi na cestu poznáním!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Základní škola oznamuje rodičům, že na základě nařízení vlády uzavírá od 11.3.2020 školu až do odvolání. Obědy žáků základní školy budou plošně odhlášeny.

Mateřská škola je také uzavřena. O dalším postupu budou zákonní zástupci informováni přes elektronickou žákovskou knížku a webové stránky školy.

Základní škola oznamuje, že se do odvolání ruší veškeré aktivity ZŠ včetně kroužků v prostorách školy a pronájmů v tělocvičně školy.

Základní škola oznamuje rodičům, že úřední hodiny školy jsou pouze každé pondělí a středu vždy od 9:00 hodin do 12:00 hodin. V tyto dny je možné si vyzvednout ve škole formulář na OČR aj.

Pravidla distanční výuky

Pravidla distanční výuky na ZŠ a MŠ Sázava po dobu platnosti Mimořádného opatření MZ

Zápis do 1. tříd

Zápis.doc

Kdo jsme?

Úplně normální základní škola :-)

Jsme středně velká základní škola. Od přípravné třídy až po devátý ročník navštěvuje naši školu ročně cca 400 žáků, ve školním roce 2018/2019 je to 458 dětí. Výuka probíhá ve dvou až třech paralelních třídách všech ročníků.

Zaměření školy

Poskytujeme základy vzdělání všem bez rozdílu.

Protože jsme jedinou základní školou v Sázavě a do větších měst je od nás poměrně daleko, chceme poskytnout kvalitní vzdělání všem dětem.

Společně se snažíme vytvářet bezpečné a podnětné prostředí, které umožní aktivní učení s využitím moderních technologií, zdravý životní styl a rozvoj ekologického cítění žáků. Usilujeme o efektivní metody výuky, dáváme důraz na motivaci a především umožňujeme aktivní přístup žáků k vlastnímu učení.

Naši žáci

Převážná většina žáků školy jsou sázavské děti. Do školy ale dojíždí také cca 75 žáků z okolních obcí a vzhledem k tomu je upraven začátek vyučování na 8:15 - takže mnozí si mohou ráno přispat.

Naši žáci jsou aktivní děti. Zúčastňují se úspěšně řady soutěží a projektů, díky svým zástupcům ve školním parlamentu a samosprávě se podílejí na chodu školy.

Projekt Patroni

Žáci 9. ročníku se stávají patrony prvňáčků. Pečují o naše nejmenší v prvních třídách a pomáhají jim se startem na základní škole. Mají společné hodiny, vyrážejí na výlety a podnikají spolu různé akce. Projekt Patroni umožňuje žákům 9. ročníku vyzkoušet si, jaké to je, starat se o malé děti, žáci 1. tříd se pak lépe adaptují na školní prostředí.

S rodiči počítáme

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Své zástupce mají ve Školské radě.

Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími i vedením školy, v době třídních schůzek, ve Dnech otevřených dveří, v době akcí pro veřejnost (např. výstavy), a samozřejmě v úředních hodinách školy.

Od roku 2009 funguje Spolek rodičů a přátel školy při MŠ a ZŠ Sázava, který podporuje kvalitní a moderní vzdělávání, spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči a školou. Největší akcí pořádanou sdružením rodičů je tradiční Dětský den.

Vybavení školy

Škola má v současné době 23 kmenových tříd a několik odborných nebo specializovaných pracoven. Součástí školy je vlastní tělocvična, moderní sportovní venkovní areál a školní jídelna. V době velké přestávky mohou žáci využívat venkovní prostory areálu školy.

Škola je propojena počítačovou sítí, k výuce jsou využívány i interaktivní tabule a interaktivní projektory, které jsou v každé učebně.

Pět oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost areál mateřské školy, kde mají k dispozici vlastní budovu a nové hřiště, další oddělení jsou v samostatné vile se zahradou.

Škola - centrum vzdělání a kultury

Udržujeme stávající tradice školy a budujeme nové. Naším cílem je, aby škola i nadále fungovala jako centrum vzdělání a částečně i kultury v obci.

Spolupracujeme se zřizovatelem Městem Sázava, s místní knihovnou, kde realizujeme částečně svou projektovou činnost, s Policií Benešov, která zajišťuje odbornou výuku dopravní výchovy na škole, s externisty pro vedení kroužků, s Dětským domovem v Sázavě, místní policií, místním infocentrem, sponzory atd.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Základní škola a mateřská škola oznamuje rodičům, že vzhledem k probíhající chřipkové epidemii vyhlašuje ve čtvrtek 6. února a v pátek 7. února 2020 ředitelské volno pro všechny žáky školy.

V době ředitelského volna bude v provozu školní družina, která přijme žáky 1. stupně, kteří jsou zcela zdraví a pro něž nemohou zákonní zástupci zajistit hlídání. Školní družina bude v provozu do 16,00 hodin.

Žáci, kteří školní družinu nenavštěvují a pro něž nemohou zákonní zástupci zajistit hlídání, se sejdou v 8,00 v budově školy.

Školní jídelna bude v provozu, odhlásit obědy si musí zákonní zástupci žáků.