Školská rada

Zrušení voleb do Školské rady

30.6.2021

Základní škola oznamuje, že na základě usnesení Rady města Sázava byly zrušeny volby do Školské rady z řad pedagogů konané dne 2.6.2021 a z řad zákonných zástupců konané 10.6.2021.

V tuto chvíli zřizovatel připravuje nový volební řád, po jehož schválení bude možné vyhlásit nové volby.

Děkujeme za pochopení

Výsledky voleb do školské rady

15.6.2021

Na základě výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

 • za pedagogy: Mgr. Albrechtová Hana, Mgr. Nováková Kateřina

 • za zákonné zástupce: Ježková Gabriela, Štědrová Martina

Kompletní složení nové Školské rady bude zveřejněno, až zřizovatel jmenuje své zástupce.

Informace o volbách nové Školské rady

27.4.2021

Ředitelka ZŠ a MŠ Sázava vyhlašuje volby do Školské rady. Volby zástupců pracovníků školy proběhnou 2. června 2021, volby zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou 10. června 2021 v prostorách školy od 14 do 17 hodin na označeném místě.

Kandidátem do ŠR může být kterákoli osoba starší 18 let, funkční období členů ŠR je 3 roky.

Návrhy na kandidáty pro volbu zástupců pracovníků školy podávají pracovníci školy, pro volbu zástupců zákonných zástupců nezletilých žáků návrhy podávají zákonní zástupci nezletilých žáků. Návrh na kandidáta musí být projednán a odsouhlasen navrhovaným kandidátem. Písemný návrh se souhlasem kandidáta lze podat na podatelně ZŠ nejpozději 14 dnů před konáním voleb, tj. do 19.5. (zástupci pracovníků školy) nebo do 27.5. (zástupci zákonných zástupců).

Kandidátka bude k dispozici týden před konáním voleb.

Další podrobnosti najdete ve volebním řádu ŠR níže.

Základní informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Náplň činnosti školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování

 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny

 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách

 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření

 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce

 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

V přílohách uvedených níže jsou související dokumenty.

Kontakty na členy školské rady

 • Mgr. Hana Albrechtová

  • HAlbrechtova@seznam.cz

 • Mgr. Kateřina Nováková

  • katerina.novakova@zssazava.cz

 • Mgr. Monika Pospíšilová

  • mpospisilova.m@seznam.cz, tel. 602 655 374

 • Mgr. Alena Vítová

  • alenavitova787@gmail.com, tel.: 737 472 140

 • Štědrová Martina

  • marstey@seznam.cz, tel. 605 800 104

 • Mgr. Randula Oldřich

  • randula.oldrich@seznam.cz

Dokumenty

Zápisy z jednání Školské rady