Školská rada

Základní informace

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejich členů a vydává její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel dané školy.

Náplň činnosti školské rady

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

V přílohách uvedených níže jsou související dokumenty.

Kontakty na členy školské rady

 • Mgr. Hana Albrechtová
  • HAlbrechtova@seznam.cz
 • Mgr. Kateřina Nováková
  • katerina.novakova@zssazava.cz
 • Mgr. Monika Pospíšilová
  • mpospisilova.m@seznam.cz, tel. 602 655 374
 • Mgr. Alena Vítová
  • alenavitova787@gmail.com, tel.: 737 472 140
 • Štědrová Martina
  • marstey@seznam.cz, tel. 605 800 104
 • Mgr. Randula Oldřich
  • randula.oldrich@seznam.cz

Dokumenty

Zápisy z jednání Školské rady