Úřední deska‎ > ‎

Zápis do 1. tříd

přidáno: 21. 2. 2018 23:25, autor: Markéta Čechová

V Sázavě dne: 21.2.2018

 

Ředitelství Základní a mateřské školy Sázava oznamuje všem zákonným zástupcům, že

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD

 

se koná od 14,00 hodin dne 3.4.2018 až 5.4.2018 v budově školy

rozpis dětí bude zveřejněn na budově a webu školy

 

/Náhradní termín pro případ nemoci - 24.4.2018/

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad.

K zápisu se proto dostaví všechny děti ze Sázavy a spádových obcí, které dovrší šesti let k 31. 8. 2018

/i ty, pro které budou rodiče žádat odklad školní docházky- dále jen OŠD/.

 

Dítě, které dosáhne šestého roku později, může být přijato k plnění povinné školní docházky jen s doporučením školského poradenského zařízení / pedagogicko-psychologická poradna/.

 

Děti, které získaly v loňském roce odklad školní docházky, se zápisu zúčastnit nemusí.

 

Rodiče žádáme, aby k zápisu přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Formuláře na žádost o přijetí do školy se zápisním lístkem o žádost o odklad získají rodiče už nyní v mateřské škole nebo u sekretářky školy.

 

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání shromažďuje před termínem zápisu  /do 20.3.2018/ mateřská škola nebo sekretariát ZŠ.

 

Pokud zvažujete pro dítě odklad školní docházky, využijte možnost konzultace s učitelkami MŠ nebo ZŠ.

 

Informace o OŠD – zákon č. 561/2004 Sb., odst. 1

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Vyšetření dítěte v pedagogické poradně z důvodu OŠD si zajišťují rodiče, doporučujeme o vyšetření zažádat co nejdříve z důvodu omezené kapacity PPP. O pomoc s vyřízením náležitosti mohou rodiče požádat v mateřské škole a základní škole.

 

                                                                                                       Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ Sázava

Comments