Úřední deska‎ > ‎

Volby do Školské rady

přidáno: 13. 11. 2017 5:37, autor: Markéta Čechová
Oznámení

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 20.12.2017 od 8,00 do 17,00 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.


Hlasovací lístek obdržíte ve dnech konání voleb od volební komise po ověření totožnosti – volič sdělí jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje.
Volba zástupců do ŠR se provádí tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.
Zákonný zástupce volí jedním hlasovacím lístkem.
Občanský průkaz je nutné přinést s sebou! Ostatní průběh voleb se řídí volebním řádem a pokyny volební komise.


Volič volí kandidáta tím, že zakroužkuje pořadové číslo u kandidáta, kterého chce volit, přičemž jeden kroužek může vyplnit křížkem u kandidáta, kterého preferuje před druhým.
Volební komise provede vyhodnocení voleb do 3 dnů a s výsledkem voleb neprodleně seznámí ředitelku školy a zřizovatale školy. Poté bude s výsledky seznámena veřejnost.


Návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 16.11.2017 /formulář je tam k dispozici/.


Informace o kompetencích ŠR /citace zákona 561/2004 Sb./:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
i) podává návrh na odvolání ředitele
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy


V Sázavě dne 10.11.2017
Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ Sázava
Comments