Úřední deska

Zápis do 1. tříd 2018/2019 - výsledky

přidáno: 10. 5. 2018 0:26, autor: Markéta Čechová

Evidenční číslo
1přijat
2přijat
3přijat
4přijat
5přijat
6přijat
7přijat
8přijat
9přijat
11přijat
12přijat
13přijat
14přijat
16přijat
17přijat
18přijat
19přijat
20přijat
21přijat
22přijat
23přijat
24přijat
25přijat
27přijat
28přijat
29přijat
30přijat
31přijat
32přijat
35přijat
37přijat
40přijat
41přijat
42přijat
43přijat
44přijat
45přijat
47přijat
50přijat
52přijat
53přijat
54přijat
55přijat
57přijat
59přijat
60přijat

Zápis do 1. tříd

přidáno: 21. 2. 2018 23:25, autor: Markéta Čechová

V Sázavě dne: 21.2.2018

 

Ředitelství Základní a mateřské školy Sázava oznamuje všem zákonným zástupcům, že

 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD

 

se koná od 14,00 hodin dne 3.4.2018 až 5.4.2018 v budově školy

rozpis dětí bude zveřejněn na budově a webu školy

 

/Náhradní termín pro případ nemoci - 24.4.2018/

 

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad.

K zápisu se proto dostaví všechny děti ze Sázavy a spádových obcí, které dovrší šesti let k 31. 8. 2018

/i ty, pro které budou rodiče žádat odklad školní docházky- dále jen OŠD/.

 

Dítě, které dosáhne šestého roku později, může být přijato k plnění povinné školní docházky jen s doporučením školského poradenského zařízení / pedagogicko-psychologická poradna/.

 

Děti, které získaly v loňském roce odklad školní docházky, se zápisu zúčastnit nemusí.

 

Rodiče žádáme, aby k zápisu přinesli svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

 

Formuláře na žádost o přijetí do školy se zápisním lístkem o žádost o odklad získají rodiče už nyní v mateřské škole nebo u sekretářky školy.

 

Vyplněné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání shromažďuje před termínem zápisu  /do 20.3.2018/ mateřská škola nebo sekretariát ZŠ.

 

Pokud zvažujete pro dítě odklad školní docházky, využijte možnost konzultace s učitelkami MŠ nebo ZŠ.

 

Informace o OŠD – zákon č. 561/2004 Sb., odst. 1

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Vyšetření dítěte v pedagogické poradně z důvodu OŠD si zajišťují rodiče, doporučujeme o vyšetření zažádat co nejdříve z důvodu omezené kapacity PPP. O pomoc s vyřízením náležitosti mohou rodiče požádat v mateřské škole a základní škole.

 

                                                                                                       Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ Sázava

Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ Sázava na období 2018 - 2020

přidáno: 12. 1. 2018 3:29, autor: Markéta Čechová

Na základě jmenování zřizovatele a podle výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

za zřizovatele: 
Mgr. Monika Pospíšilová     mpospisilova.m(zavinac)seznam.cz 
Mgr. Alena Vítová                 alenavitova787(zavinac)gmail.com

za pedagogy: 
Mgr. Albrechtová Hana        HAlbrechtova(zavinac)seznam.cz
Mgr. Nováková Kateřina      katerina.novakova(zavinac)zssazava.cz

za zákonné zástupce: 
Mgr. Randula Oldřich          randula.oldrich(zavinac)seznam.cz
Štědrová Martina                 marstey(zavinac)seznam.cz

První jednání Školské rady zasedalo ve čtvrtek 11.1.2018 a předsedou byl zvolen pan Oldřich Randula.

Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ

Kandidátní listina pro volby do Školské rady

přidáno: 27. 11. 2017 6:30, autor: Markéta Čechová

Volby členů do Školské rady při ZŠ Sázava za zákonné zástupce – kandidátka

1. Štědrová Martina, Sázava

2. Mádlíková Hana, Sázava

3. Mgr. Randula Oldřich, Sázava

Volby do Školské rady - Pravidla pro organizaci voleb a vyhodnocení za zákonné zástupce

přidáno: 18. 11. 2017 9:06, autor: Markéta Čechová

Pravidla pro organizaci voleb a vyhodnocení za zákonné zástupce

a) 1 zákonný zástupce = 1 hlas
b) volební komise sestaví kandidátku za zákonné zástupce z návrhů podaných SRPŠ a v termínu 20.12.2017 od 8,00 do 17,00 hodin proběhne volba dvou zástupců do Školské rady
c) volební lístek vydává volební komise na podpis jednomu ze zákonných zástupců (po předložení OP) během voleb v hale školy
d) volební komise zajistí urnu, připraví volební seznamy k ověření totožnosti voličů a dohlíží nad průběhem voleb
e) volební komise vyhodnotí obratem výsledky a předá písemnou informaci včetně podkladů ředitelce školy a zřizovateli
f) při vyhodnocení výsledků se sčítají     1/ kroužky, tzn. počet hlasů 
    v případě rovnosti hlasů se sčítají       2/ křížky, tzn. preference

V případě rovnosti počtu hlasů i preferencí se bude mezi kandidáty losovat, pokud se nedohodnou jinak.
Losování zajistí předseda volební komise.

Do Školské rady jsou jmenováni za zákonné zástupce dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Mgr. Zdeňka Kotzotová 
ředitelka ZŠ a MŠ 

Mgr. Jana Leblová
předseda volební komise

Volby do Školské rady

přidáno: 13. 11. 2017 5:37, autor: Markéta Čechová

Oznámení

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 20.12.2017 od 8,00 do 17,00 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.


Hlasovací lístek obdržíte ve dnech konání voleb od volební komise po ověření totožnosti – volič sdělí jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje.
Volba zástupců do ŠR se provádí tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.
Zákonný zástupce volí jedním hlasovacím lístkem.
Občanský průkaz je nutné přinést s sebou! Ostatní průběh voleb se řídí volebním řádem a pokyny volební komise.


Volič volí kandidáta tím, že zakroužkuje pořadové číslo u kandidáta, kterého chce volit, přičemž jeden kroužek může vyplnit křížkem u kandidáta, kterého preferuje před druhým.
Volební komise provede vyhodnocení voleb do 3 dnů a s výsledkem voleb neprodleně seznámí ředitelku školy a zřizovatale školy. Poté bude s výsledky seznámena veřejnost.


Návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 16.11.2017 /formulář je tam k dispozici/.


Informace o kompetencích ŠR /citace zákona 561/2004 Sb./:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
i) podává návrh na odvolání ředitele
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy


V Sázavě dne 10.11.2017
Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ Sázava

Upravený školní řád

přidáno: 10. 9. 2017 14:11, autor: Markéta Čechová

S nástupem nového školního roku jsme lehce upravili náš školní řád - upřesnili zásady, které se týkají používání mobilních telefonů (a dalších elektronických zařízení), přinášení alkoholických a dalších návykových látek, energetických nápojů, nebezpečných předmětů do školy a jejich užívání či nošení nevhodného oblečení a obuvi. 
Dále jsme zohlednili používání elektronické žákovské knížky a omluvného listu.
Celé znění školního řádu najdete zde.

Ředitelské volno 25. a 29. září 2017

přidáno: 6. 9. 2017 14:12, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 6. 9. 2017 14:13 ]

Na základě § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů (vzdělávání pedagogů) ve dnech pondělí 25. září a pátek 29. září 2017 ředitelské volno pro žáky základní školy.

Elektronická žákovská knížka nově i na 1. stupni

přidáno: 6. 9. 2017 14:07, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 6. 9. 2017 14:08 ]


Konec školního roku - organizační změny kvůli stavebním pracem

přidáno: 11. 5. 2017 6:56, autor: Markéta Čechová

Závěr školního roku je vždy pestrý, nicméně letos bude ještě pestřejší vzhledem ke stavebním pracím, které budou probíhat na druhém stupni. Nová budova bude od 1. června 2017 uzavřena a žáci 6. až 9. tříd se budou vzdělávat na několika místech v Sázavě. Výuka bude probíhat od 1. do 5. hodiny v blocích, neboť ne všechny dočasné učebny budou blízko sebe a vyučující se budou muset přemisťovat. 
Prvního stupně se tyto změny netýkají.

Popřejme si, aby vše probíhalo v klidu, bezpečně a s dobrou náladou.

1-10 of 10