Rodiče‎ > ‎

Výchovné poradenství, primární prevence rizikového chování


Výchovná poradkyně pro 1. - 4. ročník ZŠ a MŠ Sázava – PaedDr. Eva  Kubálková

konzultační hodiny ve školním roce 2017/2018 - čtvrtek 14:00 - 15:00

Výchovná poradkyně pro 5. - 9. ročník ZŠ a MŠ Sázava – Mgr. Kateřina Nováková

konzultační hodiny ve školním roce 2017/2018 - středa 14:45 - 15:15

Výchovný poradce je na škole nejen pro žáky, ale i pro své kolegy a rodiče žáků

náplň práce:
 • péče o žáky, kteří byli vyšetřeni pedagogicko-psychologickou poradnou či specializovaným pedagogickým centrem a byla jim doporučena zvláštní péče (objednávky dětí na vyšetření, odesílání na kontrolní vyšetření, hlídání termínů platnosti závěrů z vyšetření, individuální vzdělávací plány, objednávky pomůcek pro děti s poruchami)
 • spolupráce s pedagogicko-psychologickými poradnami, specializovanými pedagogickými centry, střediskem výchovné péče, sociálním odborem péče o dítě, probační a mediační službou, dětským lékařem, policií, metodikem prevence, Národní protidrogovou centrálou v Praze
 • kariérové poradenství (volba povolání – informace pro vycházející žáky – možnosti dalšího studia, přijímací řízení, přihlášky, spolupráce s úřady práce)
 • pomoc při řešení problémů v souvislosti s vandalismem, eventuálně šikanou i dalšími sociálně-patologickými jevy, ale i problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi

Metodička primární prevence rizikového chování pro 1. stupeň ZŠ a MŠ Sázava - Mgr. Alena Jílková

konzultační hodiny ve školním roce 2017/2018 - středa 13:00 -  13:30

Metodička primární prevence rizikového chování pro 2. stupeň ZŠ a MŠ Sázava - PaedDr. Jana Filipová

konzultační hodiny ve školním roce 2017/2018 - úterý 12:00 - 12:45 

Hlavním cílem je vytvořit ve škole prostředí plné pohody, úcty, respektu a vzájemné tolerance mezi všemi zúčastněnými stranami

náplň práce:
 • každoročně vypracovat Minimální preventivní program a sociální program
  • koordinace aktivit pro žáky i dospělé - zajistit těsnou spolupráce : vedení školy – metodičky prevence – výchovná poradkyně – tř. učitelé - okresní metodička prevence sociálně patologických jevů (SPJ) + další odborníci
   • pro ostatní vyučující:
    • další vzdělávání pedagogických pracovníků – oblast právního vědomí – rozšíření vědomostí
    • zajistit další odborné metodické materiály, besedy, přednášky aj.
    • spolupráce prvního a druhého stupně
   • poskytovat poradenské služby dětem, rodičům, pedag. pracovníkům
    • využívání schránky důvěry
    • informovat rodiče o akcích pořádaných školou / besedy, přednášky aj/
    • spolupracovat s rodiči při řešení výchovných problémů
   • průběžně sledovat situaci na škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů
    • provádět šetření situace na škole – formou dotazníků a anket
    • podporovat rozvoj osobnosti a sociálního chování jedince, vztahy v kolektivu
    • vést děti ke zdravému životnímu stylu
    • zaměřit se na celkové bezpečí a bezpečnost žáků
    • všemi prostředky se zaměřit se na zlepšení kázně dětí, zamezení vandalismu, chování žáků ve škole i na veřejnosti
    • vést děti k zodpovědnosti za vlastní chování – např. v případech nevhodného chování a vandalismu
    • učit děti, jak se vypořádat s tlakem a ovlivňováním vrstevníků, zvl. v oblasti kouření a alkoholismu
    • snaha včas zachytit ohrožené děti a pracovat s těmito ohroženými skupinami
    • pomáhat zaujmout individuální postoj k alkoholu, kouření, drogám a ostatním nežádoucím jevům
    • rozvíjet zdravé sebevědomí, vědomí svého místa v životě
    • učit se vzájemnému naslouchání a komunikaci
    • pokračovat v nově založené tradici – patronátu žáků devátých tříd nad prvňáčky – rozvoj vzájemné pomoci, spolupráce, tolerance a empatie
Schránka důvěry

Nenech to být je internetový systém, který slouží k odhalování šikany na školách. Školní metodik prevence, obdrží anonymní oznámení k prověření situace. Projekt je napojen na Linku bezpečí, která je připravena, v případech nezbytného okamžitého řešení situace, pomoci.