NAVRHUJTE KANDIDÁTY A KANDIDUJTE DO ŠKOLSKÉ RADY

přidáno: 9. 11. 2014 8:11, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 25. 11. 2014 12:52 ]

Co je školská rada?

Šestičlenný iniciační a poradní orgán, zřízený podle školského zákona, jehož prostřednictvím se rodiče podílejí na správě a řízení školy. V únoru 2015 končí tříletý mandát stávajícím členům.

Jak funguje?

Školská rada je prostředkem otevřené a věcné komunikace rodičovské veřejnosti a školy. Nemá zákonné oprávnění ukládat vedení školy úkoly nebo mu zasahovat do kompetencí, může ale doporučovat, sdělovat názory a přání veřejnosti, dohlížet nad tím, jak jsou při řízení školy zohledňovány.

Jak je to časově náročné?

Společná jednání 6 členů a ředitelky ZŠ 2x ročně. (Operativní věci se řeší mailem nebo telefonicky.) Kdo chce pracovat více či častěji, může.

Čím se školská rada 2012-2014 zabývala?

Například: 
 • projednávala, příp. schvalovala roční rozpočty školy, roční výroční zprávy školy, inspekční zprávy, změny školního vzdělávacího programu, školního řádu apod. 
 • mnohými provozními věcmi (např. pobyt dětí ve školní budově o polední přestávce, řešení provozních omezení při nezbytných opravách v budovách školy apod.) 
 • potřebou rozšíření kapacity MŠ 
 • prevencí nepříznivých jevů při výchově a vzdělávání (chování, užívání návykových látek, prevence šikany, možnost využití tzv. rodičovských smluv, kompetence pedagogů, vedení školy, jiných orgánů – přestupková komise, městská policie apod. v oblasti prevence) 
 • organizačními a finančními problémy při zajištění pedagogických asistentů, rozjezdu přípravné třídy apod. 
 • komunikací se zástupci spol. Scolarest a s rodičovskou veřejností k provozu školní jídelny 
 • využíváním zázemí školy pro mimoškolní aktivity (letní kino, dětské hřiště…) 
 • výhradami rodičů k podobě výuky  či odborným předpokladům vyučujících v konkrétních případech, plněním zákonem stanovených kvalifikačních požadavků na pedagogické pracovníky 
 • a jiné 

Kdo může být členem školské rady jako zástupce rodičů?

Jakákoli osoba způsobilá k právním úkonům (starší 18 let) – tedy nejen rodič žáka školy, ale i jiná osoba.

Kdo může navrhovat a volit členy školské rady - zástupce rodičů?

Kterýkoli rodič žáka základní školy (ne tedy mateřské školy).

Jak?

Navržení kandidáta:
 • písemným návrhem na rodičovské schůzce 13.11.2014 
 • telefonicky na tel. 327 321 114 do 30.11.2014 
 • mailem na reditelstvi@zssazava.cz do 30.11.2014 
 • písemně na sekretariátu školy do 30.11.2014 
Všechny návrhy pak musejí být podloženy písemným souhlasem navrženého kandidáta, podaného na sekretariát školy nejpozději 3.12.2014 (vzor prohlášení v příloze této strany).

Volba kandidátů zástupců rodičů

Proběhne tajným hlasováním do volební urny umístěné ve vstupních prostorách školy dne 17.12.1014 (kdy se koná ve škole Den otevřených dveří s vánočním jarmarkem, prezentací návrhu rekonstrukce školních budov aj.)ĉ
Markéta Čechová,
10. 11. 2014 1:02
Comments