Rodiče‎ > ‎Školská rada‎ > ‎

Školská rada - aktuality

Výsledky voleb do Školské rady při ZŠ Sázava na období 2018 - 2020

přidáno: 12. 1. 2018 3:28, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 15. 1. 2018 14:11 ]

Na základě jmenování zřizovatele a podle výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

za zřizovatele: 
Mgr. Monika Pospíšilová     mpospisilova.m(zavinac)seznam.cz
Mgr. Alena Vítová                 alenavitova787(zavinac)gmail.com

za pedagogy: 
Mgr. Albrechtová Hana        HAlbrechtova(zavinac)seznam.cz
Mgr. Nováková Kateřina      katerina.novakova(zavinac)zssazava.cz

za zákonné zástupce: 
Mgr. Randula Oldřich          randula.oldrich(zavinac)seznam.cz
Štědrová Martina                 marstey(zavinac)seznam.cz, tel. 605 800 104

První jednání Školské rady zasedalo ve čtvrtek 11.1.2018 a předsedou byl zvolen pan Oldřich Randula.

Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka ZŠ a MŠ

Kandidátní listina pro volby do ŠR 20.12.2017

přidáno: 27. 11. 2017 6:32, autor: Markéta Čechová

Volby členů do Školské rady při ZŠ Sázava za zákonné zástupce – kandidátka

1. Štědrová Martina, Sázava

2. Mádlíková Hana, Sázava

3. Mgr. Randula Oldřich, Sázava

Pravidla pro organizaci voleb a vyhodnocení za zákonné zástupce

přidáno: 18. 11. 2017 9:12, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 18. 11. 2017 9:12 ]

Pravidla pro organizaci voleb a vyhodnocení za zákonné zástupce

a) 1 zákonný zástupce = 1 hlas
b) volební komise sestaví kandidátku za zákonné zástupce z návrhů podaných SRPŠ a v termínu 20.12.2017 od 8,00 do 17,00 hodin proběhne volba dvou zástupců do Školské rady
c) volební lístek vydává volební komise na podpis jednomu ze zákonných zástupců (po předložení OP) během voleb v hale školy
d) volební komise zajistí urnu, připraví volební seznamy k ověření totožnosti voličů a dohlíží nad průběhem voleb
e) volební komise vyhodnotí obratem výsledky a předá písemnou informaci včetně podkladů ředitelce školy a zřizovateli
f) při vyhodnocení výsledků se sčítají     1/ kroužky, tzn. počet hlasů 
    v případě rovnosti hlasů se sčítají       2/ křížky, tzn. preference

V případě rovnosti počtu hlasů i preferencí se bude mezi kandidáty losovat, pokud se nedohodnou jinak.
Losování zajistí předseda volební komise.

Do Školské rady jsou jmenováni za zákonné zástupce dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Mgr. Zdeňka Kotzotová 
ředitelka ZŠ a MŠ 

Mgr. Jana Leblová
předseda volební komise

Volby do Školské rady

přidáno: 18. 11. 2017 9:11, autor: Markéta Čechová

Oznámení

Vyhlašuji volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Sázava na místa členů za zákonné zástupce žáků.

Termín a místo: 20.12.2017 od 8,00 do 17,00 hodin v budově školy

Volební řád a další informace budou umístěny na stránkách školy, na hlavních dveřích a na nástěnce v budově školy, kde budou týden předem zveřejněni i kandidáti na člena Školské rady z řad zákonných zástupců.


Hlasovací lístek obdržíte ve dnech konání voleb od volební komise po ověření totožnosti – volič sdělí jméno žáka, jehož je zákonným zástupcem a třídu, kterou žák navštěvuje.
Volba zástupců do ŠR se provádí tajným hlasováním – vhozením hlasovacího lístku do volební schránky.
Zákonný zástupce volí jedním hlasovacím lístkem.
Občanský průkaz je nutné přinést s sebou! Ostatní průběh voleb se řídí volebním řádem a pokyny volební komise.


Volič volí kandidáta tím, že zakroužkuje pořadové číslo u kandidáta, kterého chce volit, přičemž jeden kroužek může vyplnit křížkem u kandidáta, kterého preferuje před druhým.
Volební komise provede vyhodnocení voleb do 3 dnů a s výsledkem voleb neprodleně seznámí ředitelku školy a zřizovatale školy. Poté bude s výsledky seznámena veřejnost.


Návrhy na kandidáty do Školské rady přijímá sekretariát do 16.11.2017 /formulář je tam k dispozici/.


Informace o kompetencích ŠR /citace zákona 561/2004 Sb./:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich uskutečňování
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
i) podává návrh na odvolání ředitele
j) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy

Zápis z jednání Školské rady konaného 20.3.2017

přidáno: 26. 3. 2017 3:25, autor: Markéta Čechová


Zápis z jednání školské rady konané 22.11.2016

přidáno: 4. 12. 2016 11:44, autor: Markéta Čechová

Přítomny – Mgr. H. Albrechtová, Mgr. K. Nováková, Š. Kocourková, B. Boušková
Pozvána - ředitelka ZŠ Mgr. Z. Kotzotová
Omluvena - A.Vítová
Schůzi vedla - B. Boušková
 1. Přivítání
 2. Rozhodnutí o schválení výroční zprávy za školní rok 2015/2016 elektronicky k datu 30.10.2016.
 3. Rada vzala na vědomí spokojenost 3. ročníků se zrušením odpoledního vyučování – děti se netoulají kolem náměstí.
 4. Diskuze na téma možnosti kariérního řádu navrhovaná paní ministryní.
 5. Debata na téma nedostatečného početního stavu učitelského sboru
  • paní ředitelka vysvětlila celorepublikovou krizi, mimo Prahy všude chybí učitelé(z toho důvodu učí i učitelé důchod.věku).
  • město dalo škole k dispozici 3 byty, škola využila dva, z toho jeden pro paní učitelku a jeden pro paní asistentku, jeden byl „ vrácen“ městu.
 6. B. Boušková vznesla dotaz na náplň pracovního vyučování paní uč. Snížkovu (diskuze o dodělávání výrobků doma, pomoc rodičů atd).
 7. Paní ředitelka zmínila možnost chodit do nově otevřené dílny s rizikem menších úrazů (škole vzrůstají náklady na pojištění + administrativa následkem nesmyslného uplatňování bolestného – které bylo navýšeno a někteří rodiče této skutečnosti zneužívají).
 8. Paní ředitelka informovala radu o plánování výstavby skleníku na pozemku školy a následném využití právě pro pracovní výuku
 9. B. Boušková vznesla dotaz na kázeňský problém v 7.A a paní ředitelka informovala o návštěvě psycholožky dne 25.11.2016.
 10. Š. Kocourková tlumočila dotaz rodičů na údajnou možnost otevření „zvláštních“ tříd pro žáky s poruchou – paní ředitelka záporně odpověděla z důvodů nedostatku prostor i pedagogů, nařízené integrace žáků do kolektivu, nutnosti a důslednosti domácí přípravy, osobní domluvy rodičů s pedagogem pro dosažení všestranné spokojenosti
 11. Rozloučení a ukončení jednání školské rady

Zápis z jednání Školské rady 30.11.2015

přidáno: 30. 1. 2016 7:52, autor: Markéta Čechová


Zápis z jednání Školské rady 22.1.2015

přidáno: 9. 2. 2015 3:46, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 9. 2. 2015 3:46 ]


Nové složení školské rady 2015 - 2017

přidáno: 14. 1. 2015 2:01, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 14. 1. 2015 11:34 ]

Výsledky hlasování – volby členů za zákonné zástupce

Kandidátní listina:
1. Boušková Bohumila, Sázava
2. Doubková Tereza, Sázava
3. Knittlová Petra, Sázava
4. Kocourková Štěpánka, Sázava
5. Petrová Hana, Sázava
6. Strouhalová Markéta, Sázava
7. Trojánková Hana, Radvanice

Do Školské rady pro nadcházející tříleté období jsou zvoleni tito zástupci zákonných zástupců:
Boušková Bohumila, Kocourková Štěpánka.

Na základě jmenování zřizovatele a podle výsledků voleb za zákonné zástupce a pedagogy se stávají členy Školské rady pro nadcházející tříleté období:

za zřizovatele: 
Mgr. Monika Pospíšilová
Mgr. Alena Vítová

za pedagogy: 
Mgr. Hana Albrechtová
Mgr. Kateřina Nováková

za zákonné zástupce: 
Bohumila Boušková
Štěpánka Kocourková


V Sázavě dne 31.12.2014                                              Mgr. Zdeňka Kotzotová, ředitelka školy

NAVRHUJTE KANDIDÁTY A KANDIDUJTE DO ŠKOLSKÉ RADY

přidáno: 9. 11. 2014 8:11, autor: Markéta Čechová   [ aktualizováno 25. 11. 2014 12:52 ]

Co je školská rada?

Šestičlenný iniciační a poradní orgán, zřízený podle školského zákona, jehož prostřednictvím se rodiče podílejí na správě a řízení školy. V únoru 2015 končí tříletý mandát stávajícím členům.

Jak funguje?

Školská rada je prostředkem otevřené a věcné komunikace rodičovské veřejnosti a školy. Nemá zákonné oprávnění ukládat vedení školy úkoly nebo mu zasahovat do kompetencí, může ale doporučovat, sdělovat názory a přání veřejnosti, dohlížet nad tím, jak jsou při řízení školy zohledňovány.

Jak je to časově náročné?

Společná jednání 6 členů a ředitelky ZŠ 2x ročně. (Operativní věci se řeší mailem nebo telefonicky.) Kdo chce pracovat více či častěji, může.

Čím se školská rada 2012-2014 zabývala?

Například: 
 • projednávala, příp. schvalovala roční rozpočty školy, roční výroční zprávy školy, inspekční zprávy, změny školního vzdělávacího programu, školního řádu apod. 
 • mnohými provozními věcmi (např. pobyt dětí ve školní budově o polední přestávce, řešení provozních omezení při nezbytných opravách v budovách školy apod.) 
 • potřebou rozšíření kapacity MŠ 
 • prevencí nepříznivých jevů při výchově a vzdělávání (chování, užívání návykových látek, prevence šikany, možnost využití tzv. rodičovských smluv, kompetence pedagogů, vedení školy, jiných orgánů – přestupková komise, městská policie apod. v oblasti prevence) 
 • organizačními a finančními problémy při zajištění pedagogických asistentů, rozjezdu přípravné třídy apod. 
 • komunikací se zástupci spol. Scolarest a s rodičovskou veřejností k provozu školní jídelny 
 • využíváním zázemí školy pro mimoškolní aktivity (letní kino, dětské hřiště…) 
 • výhradami rodičů k podobě výuky  či odborným předpokladům vyučujících v konkrétních případech, plněním zákonem stanovených kvalifikačních požadavků na pedagogické pracovníky 
 • a jiné 

Kdo může být členem školské rady jako zástupce rodičů?

Jakákoli osoba způsobilá k právním úkonům (starší 18 let) – tedy nejen rodič žáka školy, ale i jiná osoba.

Kdo může navrhovat a volit členy školské rady - zástupce rodičů?

Kterýkoli rodič žáka základní školy (ne tedy mateřské školy).

Jak?

Navržení kandidáta:
 • písemným návrhem na rodičovské schůzce 13.11.2014 
 • telefonicky na tel. 327 321 114 do 30.11.2014 
 • mailem na reditelstvi@zssazava.cz do 30.11.2014 
 • písemně na sekretariátu školy do 30.11.2014 
Všechny návrhy pak musejí být podloženy písemným souhlasem navrženého kandidáta, podaného na sekretariát školy nejpozději 3.12.2014 (vzor prohlášení v příloze této strany).

Volba kandidátů zástupců rodičů

Proběhne tajným hlasováním do volební urny umístěné ve vstupních prostorách školy dne 17.12.1014 (kdy se koná ve škole Den otevřených dveří s vánočním jarmarkem, prezentací návrhu rekonstrukce školních budov aj.)1-10 of 21