O základní škole

Kdo jsme?

Úplně normální základní škola :-)
Základní škola v Sázavě je úplnou středně velkou školou s 1. až 9. postupným ročníkem. Postavena byla v roce 1961, druhou budovou byla doplněna v roce 1983 a tělocvična byla vybudována v roce 2001. Školu navštěvuje ročně skoro 400 žáků - ve školním roce 2016/2017 je to 407 dětí. Výuka probíhá ve dvou až třech paralelních třídách všech ročníků.

Naši žáci

Převážná většina žáků školy jsou sázavské děti z okolního sídliště a přilehlých čtvrtí rodinných domů. 

Do školy ale dojíždí také cca 75 žáků z okolních obcí a vzhledem k tomu je upraven začátek vyučování na 8:15 - takže mnozí si mohou ráno přispat. Školu navštěvují žáci i z nespádových obcí – Přívlaky, Nechyba, Xaverov, Radvanice, Chrastná, Mělník, Rataje nad Sázavou, Ledečko, Choratice, Malovidy, Benátky, Samechov, Drahňovice...

Zaměření školy 

Poskytujeme základy vzdělání všem bez rozdílu. 
Protože jsme jedinou základní školou v Sázavě a do větších měst je od nás poměrně daleko, chceme poskytnout kvalitní vzdělání dětem více i méně nadaným. Nespecializujeme se tedy jen na jeden typ žáků. 

Základem naší práce je vytvořit příjemné, podnětné prostředí, které umožní aktivní učení s využitím moderních technologií, zdravý životní styl a rozvoj ekologického cítění žáků. Postupně v rámci možností modernizujeme vybavení školy a poskytujeme tak žákům možnost seznamovat se s moderními technologiemi. Usilujeme o efektivní metody výuky, důraz na motivaci a především aktivní přístup žáků k vlastnímu učení.

Udržujeme stávající tradice školy a budujeme nové. Naším cílem je, aby škola i nadále fungovala jako centrum vzdělání a částečně i kultury v obci. Spolupracujeme se zřizovatelem, Městem Sázava, s místní knihovnou, kde realizujeme částečně svou projektovou činnost, s mateřským centrem PUTTI, s Policií Benešov, která zajišťuje odbornou výuku dopravní výchovy na škole,  s externisty pro vedení kroužků, s Dětským domovem v Sázavě, místní policií, místním infocentrem, sponzory atd.

Vybavení školy

Škola má v současné době 21 kmenových tříd a několik odborných nebo specializovaných pracoven (F-Ch, Př, Vv, knihovna, počítačovna). Součástí školy je vlastní tělocvična, moderní sportovní venkovní areál a školní jídelna. V době velké přestávky mohou žáci využívat venkovní prostory areálu školy. 

Škola je propojena počítačovou sítí, která obsahuje na 90 počítačů s neomezeným přístupem na internet. K výuce jsou využívány i interaktivní tabule a interaktivní projektory, které jsou v každé učebně.
Čtyři oddělení školní družiny využívají pro svoji činnost areál mateřské školy, kde mají k dispozici vlastní budovu a nové hřiště. 

S rodiči počítáme 

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Své zástupce mají ve Školské radě (do roku 2005 působila při škole Rada školy), která byla zřizovatelem ustanovena k 31.12.2005 a zahájila svou činnost v lednu 2006. 

Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími i vedením školy, v době třídních schůzek, ve Dnech otevřených dveří, v době akcí pro veřejnost (např.výstavy), v úředních hodinách stanovených ředitelkou školy. Rodiče jsou o činnosti školy informování prostřednictvím  vývěsky školy, místního tisku, rozhlasu a webových stránek školy a příspěvků na sociálních sítích.

V roce 2009 vzniklo občanské sdružení Sdružení rodičů a přátel školy při MŠ a ZŠ Sázava, které si klade za cíl podporu kvalitního a moderního vzdělávání dětí, zabezpečení zdravého, bezpečného prostředí pro školáky ZŠ a MŠ Sázava, podporu mimovýukových aktivit a mimoškolní činnosti, spolupráci a vzájemnou komunikaci mezi rodiči, učiteli, radou, zřizovatelem školy a případně s dalšími subjekty, které mohou mít vliv na úroveň vzdělání, materiálního zázemí a prezentaci ZŠ a MŠ Sázava. Největší akcí pořádanou sdružením rodičů je tradiční Dětský den.